Nesmír

3D tisk

3D tisk je velmi užitečný a může pomoci při vzdělávání lidí se zrakovým hendikepem. 3D tiskem se zabýváme několik let a máme co nabídnout:

 • Od dubna 2019 postupně rozšířujeme databází 3D modelů určených pro těžce zrakově postižené.
 • Jsme outsourcerem vzdělávacím organizacím (školám, hvězdárnám a planetáriím atd.) v oblasti 3D tisku. V oblasti 3D tisku jsme jim důvěryhodným garantem.
 • Postupně doplňujeme 3D tiskařský arzenál. V naši farmě máme již 7 tiskáren dvojího typu  FFF/FDM a SLA (DLP). K tomu všemu máme 3 skenery, z toho jeden velmi výkonný. Využíváme mnoho různých programů pro tvorbu 3D modelů. 

Kategorizace 3D modelů

V současnosti umožňujeme databázi 3D modelů prohledávat prostřednictvím tak zvaných tagů (značek). Každý 3D model označujeme jedním nebo několika slovy souvisejícími s tématem modelu. Tak můžeme vytvářet a průběžně měnit kategorie přesněji, v závislosti na postupném přirozeném vývoji – nechceme zaplňovat předem definované kategorie, ale terpve vytvořené objekty označit vhodným tématem, čili značkou.

Až jakmile bude databáze více zaplněna, zřejmě přistoupíme také k jiným způsobům tematické kategorizace. 

Samotné označení tagem provádíme i na základě zpětné reakce uživatelů, mezi které patří nejen zrakově hendikepovaní, ale též ti, kteří se lidem se zrakovým hendikepem věnují (učitelé různých škol, zástupci různých organizací, rodiče, přátelé atd.).

Uvedené tagy (kategorie) řadíme abecedně.

Popis 3D modelů

Aby i nevidomý člověk získal alespoň základní představu o tom, jak konkrétní 3D model vypadá, snažíme se o jeho popis. Autor i čtenář popisu jsou vždy bytosti s rozdílnými zkušenostmi, znalostmi, představivostí, ...  –  příliš subjektivní popis někdy může být spíše na překážku. Proto k popisování 3D modelů přistupujeme velmi opatrně. Je-li 3D model relativně jednoduchý, použijeme přirovnání k něčemu známému (viz níže); je-li 3D model složitý, tak uvedeme, že se jedná o složitý objekt a zvážíme popis více subjektivní.

Popis uvádí stručné informace o účelu, tvaru, rozměrech, měřítku, barvě, povrchu, orientaci 3D modelu.

 • Účel (smysl, význam, cíl, záměr, úmysl) použití: Například vzdělávací, herní atd. 3D model zpravidla má konkrétní účel. Z účelu mohou vyplynout další informace, například jestli se jedná o model statický či mechanický.
 • Tvar:
  • Třírozměrné zobrazení:
   • Celistvý objekt.
   • Reliéf nízký, plochý, bas-reliéf: motiv není oddělen od pozadí - např. reliéf mincí, fasád budov, plaketách, ale i hmatová grafika.
   • Reliéf vysoký: motiv je oddělen od pozadí - např. část těla oddělující se od stěny.
   • Reliéf zahloubený: motiv je ohraničen zahloubením, nevystupuje nad rovinu pozadí.
   • Kontra-reliéf: motiv je vyhlouben do negativu.
   • Reliéf negativní, konkávní, vkleslé: např. vhloubené tvary povrchu planety, krátery, brázdy, kotliny, úvaly apod.
   • Reliéf pozitivní, konvexní, vypouklé: např. vysouplé tvary povrchu planety, kopce, hory apod.
  • Dvourozměrné zobrazení hmatovými body, čárami, plochami.
  • Výřez (část).
  • Přirovnání k obecně známému geometrickému útvaru:
   • Rovinné obrazce: kruh, kružnice, mezikruží, kruhová výseč, tětiva, trojúhelník, trojúhelník pravoúhlý, trojúhelník rovnoramenný, trojúhelník rovnostranný, čtverec, obdélník, kosočtverec,  kosodelník, lichoběžník, lichoběžník rovnoramenný, lichoběžník pravoúhlý, různoběžník, deltoid, pravidelný pětiúhelník, pravidelný šestiúhelník, pravidelný osmiúhelník, pravidlelný n-úhelník.
   • Tělesa: komolý hranol, kvádr, krychle, pravidelný čtyřboký kolmý hranol, pravidelný trojboký kolmý hranol, rotační válec, jehlan, pravidelný čtyřboký jehlan, čtyřboký jehlan, který má podstavu ve tvaru obdélníku a stěny jsou rovnoramenné rojúhelníky, rotační kužel, pravidelný čtyřboký komolý jehlan, rotační komolý kužel, koule.
 • Rozměry: Zpravidla uvádíme některé základní údaje běžně uváděné výše zmiňovaných rovinných obrazců (délky stran, velikosti vnitřních úhlů, délky úhlopříček, výšky, těžnice, délky středních příšek, poloměr, poloměr kružnice opsané, poloměr krunžnice vepsané, střed kružnice opsané, střed kružnice vepsané, obvod, obsah) a těles (délky hran, délky stěnových úhlopříček, délka tělesové úhlopříčky,stěnové výšky, tělesová výška, délka strany válce či kužele, poloměr, obsahy podstav, obsah pláště, povrch, objem).
 • Měřítko:
  • Bez pouití měřítka (odpovídá skutečnosti).
  • Zmenšenina.
  • Zvětšenina.
  • Konkrétní měřítko (číselný údaj).
 • Barva: 3D modely lze navrhnout prakticky vjakékoliv obvykle známé barvě. Ta však nemusí odpovídat barvě materiálu, kterým bude objekt nakonec vytištěn. Informaci o barvě proto uvádíme jen v případě, pokud doporučujeme konkrétní barvu, popřípadě když to má významější informační smysl.
 • Orientace: Napříiklad kde je nahoře a kde dole, světové strany atp.

Co obsahuje ZIP soubor?

ZIP patří mezi populární a rozšířené souborové formáty pro kompresi a archivaci dat. Po rozzipování v něm zpravidla najdete jeden nebo více sobourů, nejčastejí následujícího typu:

 • Soubor STL: STL soubor obsahuje zápis trojrozměrného objektu (složeného z větších či menších trojúhelníkových plošek), respektive informace o povrchu tělesa (body, hrany, stěny aj.). Ale do 3D tiskárny je ještě zapotřebí dostat informace o tom, jak má 3D tiskárna tisknou (v případě STL/FDM 3D tiskáren například po jakch souřadnicích se má tisková hlava pohybovat, jak silnými vrstvami má být tištěno, na jakou teplotu se má nahřát; v případě pryskyřicových 3D tiskáren například jak dlouho má být každá vrstva osvícena atd.). Tyto informace ze souboru STL (anebo z jiného formátu) vytovří tzv. slicovací program. Takový slicovací program přečte jen některé formáty souborů - STL formát patří mezi nejčastěji používané formáty a je akciptován nejznámějšími slicovacími nástroji.
 • Soubor SCAD: Pro návrh či úpravu 3D modelů velmi často používáme nástroj OpenSCAD, ve kterém lze "naprogramovat" množství zajímavých 3D modelů. Takové programování přitom není nic vyloženě náročného. OpenSCAD pracuje se souborem formátu SCAD. Pokud takový soubor máme, dáváme ho k dispozici, aby si s ním další tvůrci mohli naložit podle svého uvážení (např. objekt dále upravit).
 • Obrázkový soubor: ZIP může někdy obsahovat také obrázkový soubor. Důvodů může být mnoho. Například s ním pracuje výše zmínaný OpenSCAD - SCAD soubor může napříkladvytvořit reliéf z konkrétního obrázku. 
 • Soubor TXT: Pokud to považujeme za vhodné, do ZIP dáme také textový soubor TXT, který obsahuje doplňující informace zejména pro 3D tiskaře.

Databáze 3D modelů

Postupně doplňujeme databázi 3D modelů určených především pro vzdělávání zrakově hendikepovaných. Každý prezentovaný model jsme odladili a provedli zkušební výtisk – pokud se rozhodnete model si vytisknout, je málo pravděpodobné, že byste se setkali s nějakým zásadním 3D tiskařským problémem, čímž vám šetříme nejen peníze, ale také čas, který můžete věnovat svému soustředění na výuku samotnou. Modely průběžně optimalizujeme na základě zkušeností z jejich praktického užití.

Databáze 3D modelů

Další zdroje 3D modelů

Ve světě existuje mnoho různých zajímavých zdrojů 3D modelů, které více či méně lze využít i pro zrakově hendikepované. V případě těchto zdrojů je ale nutné být obezřetný, neboť kvalita modelů bývá velmi různá a výsledkem uživatel může být nejen zklamán, ale také mnohdy zbytečně plýtvá časem a prostředky vynaloženými do nepodařeného 3D tisku. Uvedené zdroje 3D modelů kategorizujeme na specializovaná úložiště, všeobecná úložiště, všeobecné vyhledávače, všeobecné obchody, ostatní.

Další zdroje 3D modelů

Vzdělávacím organizacím

Organizace, které se věnují vzdělávání (školy, univerzity, hvězdárny a planetária, muzea, knihovny a další) zrakově hendikepovaných, se na nás mohou obrátit v případě, že potřebují konzultovat nějakou svou 3D tiskařskou problematiku. Může se jednat například o konzultaci při pořizování 3D tiskárny či jiné technologie. Nesnažíme se stranit tomu či onomu prodejci, proto se nezdráháme upozorňovat i na případné negativní stránky 3D tisku (bezpečnost, vliv na zdraví, autorská práva a jiné). Věnuje-li se organizace vzdělávání zrakově hendikepovaných, rádi ji v naší dílně vytiskneme 3D modely za cenu pokud možno co nejnižší (v mnoha případech i zdarma nebo za cenu nákladů). Organizace: V případě zájmu nás kontaktujte!

Hvězdárnám a planetáriím

Světově unikátní síť několika desítek hvězdáren a planetárií v České republice s bohatou a dlouhodobou kulturní, vzdělávací a vědeckou historií pokládá významný důvod pro bezbariérové astronomické vzdělávání. Posláním hvězdáren a planetárií přece je (mimo jiné) přibližování vědeckých poznatků z přírodních věd lidem, rozvoj zájmové činnosti a podíl na mimoškolním vzdělávání či doplňování školní výuky. Pokud se ve hvězdárně či v planetáriu zabýváte (anebo se chcete zabývat) tvorbou programu pro zrakově hendikepované, můžete se na nás obrátit s požadavkem na vytvoření hmatových pomůcek pomocí 3D tisku. Maximálně za cenu poštovného! Pro tento program jsme si vyhradili celkem 20 kg materiálu! Hvězdány: V případě zájmu nás kontaktujte!

Zpět nahoru